Navrhované riešenia

Konzultačné služby

Prichádzame k silným na trhu, aby sme nazreli do ich kuchyne a zistili čo by mohlo fungovať ešte lepšie a silný sa stali najsilnejšími aj s našou pomocou. Neprichádzame predávať služby, ale ponúkať návody, ako robiť veci lepšie a získať viac tam kde sa to dá.

 

Účel

Konzultačné služby sú určené zákazníkom ktorý chcú poznať svoje procesy, rezervy, potrebujú pomôcť alebo chcú riešiť nejaký problém. Navrhujeme riešenia, ktoré skutočne umožňujú pracovať lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie alebo ktoré umožnia úplne nový rozmer ľudskej práce. Účelom je zatiahnuť čo najviac do riešenia domácich ľudí, pretože bez nich nie je možné navrhnúť zmysluplné riešenie a hlavne naučiť ich ako v budúcnosti navrhovať takéto zmeny samostatne.


Spôsob realizácie

Modelovanie a analýza podnikových procesov

Väčšina podnikov dnes zaznamenáva svoje podnikové postupy prostredníctvom interných smerníc, ktoré sú udržiavané v textovej podobe. Pre sprehľadnenie podnikových postupov Vám ponúkame vypracovanie procesných modelov.


Naše riešenie je možné prirovnať k cestovnej mape, kde budete mať vyznačenú aktuálnu pracovnú cestu, informácie o odbočkách, aké budete mať náklady atď. Budete sa v nej vedieť rýchlejšie zorientovať a budete môcť zefektívniť trasu, po akej ste doteraz šli.

Návrh metodiky modelovania a správy procesného modelu

Pri vytváraní modelov je nutné dodržiavať jednotnú metodiku modelovania, ktorá popisuje všetky postupy potrebné pre úplný cyklus správy procesného modelu.


Optimalizácia podnikových procesov

Optimalizáciou podnikových procesov je možné dosiahnuť zefektívnenie fungovania podniku. t.j. zníženie nákladov na administratívu, urýchlenie vykonávania najdôležitejších procesov, nájdenie slabých miest, úzkych hrdiel, ktoré spôsobujú spomalenie fungovania podniku atď.

Pri optimalizácii je možné použiť simulácie a porovnanie viacerých variánt riešenia a podľa vhodného kritéria vybrať tú najlepšiu. Pre simuláciu je vhodné použiť údaje z reálneho chodu firmy, ak je to možné.

Pri návrhu optimalizácie procesov sa vychádza z „best-practices“ využívaných v iných podnikoch a navrhujú sa tzv. „quick-wins“, teda relatívne rýchlo dosiahnuteľné prínosy.

Zavedenie procesného riadenia podniku

Súčasná doba si vyžaduje rýchlu implementáciu zmien podniku ak má byť schopný prispôsobovať sa potrebám trhu. Pre dosiahnutie konkurenciaschopnosti a flexibility je potrebné:

  • Opustiť tradičnú organizačnú štruktúru a nevyhovujúce metódy riadenia
  • Orientovať sa na zákazníka a riadiť sa požiadavkami trhu
  • Zamerať sa na procesy a orientovať sa na tímovú spoluprácu

Pre dosiahnutie takéhoto stavu podniku je potrebné zaviesť procesné riadenie v podniku, ktoré je založené na BPM metodike a technológii.


Pomoc pri zavedení BPM riešenia

Zaviesť BPM riešenie znamená naštartovať riešenie BPM, vybrať vhodné nástroje pre analýzu, automatizáciu a monitoring, implementovať a nakoniec spravovať procesné riešenie. Pri všetkých týchto aktivitách ponúkame pomoc, poradenstvo, školenia a konzultácie.

 

Prínosy pre zákazníka

Prínosom pre zákazníka je návrh zlepšenia fungovania zákazníka, zavedenie poriadku, jednotnosti a sprehľadnenie jeho procesov a návrh optimálnej procesnej organizačnej štruktúry. Dôležitým prínosom je pochopenie princípov procesného riadenia na všetkých úrovniach riadenia v podniku.


 

 
Meno: 

Heslo: 

»