Navrhované riešenia

Integračné riešenie

Nestratiť sa vo víre množstva informácií z rôznych zdrojov, riadiť komunikáciu medzi ľudmi a informačnými systémami, medzi informačnými systémami navzájom, moderovať túto komunikáciu a poskytovať informácie v navzájom zrozumiteľnej forme je dôležité pre efektívne riadenie podniku.

 

Účel

Integračné riešenie je určené na:

 • Sprehľadnenie, monitorovanie a riadenie komunikácie informačných systémov medzi sebou a s okolím
 • Na zefektívnenie spolupráce ľudí a informačných systémov
 • Na zabezpečenie zrozumiteľnosti vymieňaných informácií
 • Zachovanie konzistencie informácií
 • Zabezpečenie nezávislosti komunikujúcich strán od zmien na druhej strane

Ak je cieľom zákazníka získať pod kontrolu komunikáciu informačných systémov a ľudí, integračné riešenie má ambície v plnej miere takéto očakávanie naplniť.


Pre integráciu:

 • ľudí medzi sebou alebo ľudí a informačných systémov používame portály, kde ľudia majú všetky funkcie IS, informácie a spolupracovníkov na dosah „jedného kliku“,
 • informačných systémov navzájom používame „peer to peer“ komunikáciu resp. integračné platformy.

Integračné riešenie vychádza z procesného návrhu, ktorý definuje kedy, kto/čo, s kým/čím komunikuje a aké informácie si potrebuje vymieňať.

 

Spôsob realizácie

Portály sú aplikácie, ktoré poskytujú používateľovi „virtuálny pracovný stôl“, ku ktorému pristupuje používateľ rôznymi kanálmi – počítač, web prehliadač, mobilný telefón, SMS, atď. Je naň možné umiestniť rôzne pracovné nástroje – od e-mailu, cez rôzne informačné výstupy, až po používateľské rozhranie ERP systému a vzájomne ich prepojiť.

Samozrejmosťou sú kolaboračné nástroje pre ľudí spolupracujúcich na rovnakých alebo prepojených úlohách.

Peer to peer“ je vzájomné prepojenie dvoch informačných systémov bez použitia integračnej platformy. Na základe návrhu procesného riešenia sú identifikované požiadavky na integráciu. Takéto prepojenie sa využíva pri malom objeme požiadaviek a zároveň pri nízkom počte systémov, ktoré je potrebné integrovať.


Integračné platformy (napr. ESB – Enterprise Service Bus) zabezpečujú prepojenie viacerých informačných systémov a zabezpečujú:

 • Preklad (transformáciu) informácií, kde jeden IS musí rozumieť „reči“ druhého
 • Rôzne typy rozhrania pre napojenie navonok pomocou adaptérov
 • Riadenie a monitorovanie priebehu komunikácie
 • Procesné riadenie komunikácie a ošetrovanie chýb

Integračné riešenia sú realizované Servisne Orientovanou Architektúrou (SOA) pomocou ESB a doplnené BPM (procesným riadením).


Prínosy pre zákazníka

 • Zavedenie poriadku a prehľadnosti do komunikácie medzi používateľmi, informačnými systémami a okolím
 • Každý dostáva informácie vtedy, keď ich potrebuje a v takom tvare a takým spôsobom, aký si zvolí
 • Informácie zadané do jedného IS sa môžu preniesť do všetkých integrovaných systémov
   
 
Meno: 

Heslo: 

»