Realizované riešenia

VšZP - ADMIS (Administratívny informačný systém)

ADMIS KIS - Administratívny systém Komplexného informačného systému (ďalej len ADMIS) je systém pre centrálnu správu používateľov, správu elektronických dokumentov, riadenie podnikových procesov workflow systémom a archiváciu.


Workflow systém

Workflow systém vrámci projektu ADMIS je implementovaný ako samostatný modul "Produkčný workflow" a ako súčasť modulov "Spisová služba a Dokument manažment."

1.Workflow ako súčasť spisovej služby a dokument manažmentu

Implementované funkčnosti:

 • ad-hoc workflow – dynamické pridelenie písomností a spisov medzi používateľmi. Workflow je spúšťaný z podateľne, keď zaregistrovaný došlý záznamu je pridelený na vybavenie niektorému útvaru, alebo je spúšťaný používateľom, keď po vytvorení záznamu v spisovej službe ho pridelí inému používateľovi
 • podpora odosielania – podpora procesu expedovania zásielok v papierovej forme Workflow je spúšťaný používateľom, ak chce odoslať záznam externému adresátovi, alebo je spúšťaný v prípade pridelenia záznamu v papierovej forma na inú pobočku
 • podpora právnych činností – podpora vybavovania právnych spisov a upozorňovanie na blížiace sa termíny
 • zápožičky – proces zapožičiavania uložených spisov z registratúrnych centier. Wokflow riadi proces schválenia zápožičky, termíny vrátenia a práva na dokumenty v elektronickej forme
 • pripomienkovanie – workflow riadi proces pripomienkovania zápisníc a interných noriem

 

2. Produkčný workflow pre riadenie podnikových procesov

Produkčné workflowy sú spúšťané z ad-hoc workflowu po výbere jedného z produkčných workflowov. Zatiaľ sú implementované:

 • proces schvaľovanie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • proces schvaľovania návrhov na zdravotnú starostlivosť
 • proces schvaľovania lekárskych poukazov
 • proces verejného obstarávania

 

Hlavné výhody implementácie procesu workflowom

 • Grafická definícia procesu - Workflow riadi proces schvaľovania podľa definovanej postupnosti krokov v grafickej definícii workflowu a pomocou vyhodnocovania definovaných pravidiel.
 • Dynamické adresovanie - Automaticky, na základe vyhodnotenia údajov procesu, prideľuje úlohy vopred definovaným adresátom alebo adresátom vybraným zo zoznamu adresátov (ad-hoc). Adresáta úlohy je možné vybrať z preddefinovaných skupín alebo z organizačnej štruktúry
 • Inteligentné formuláre - Adresát pristupuje k spracovaniu pridelených úloh prostredníctvom univerzálneho WEB workflow klienta, kde sa mu zoznam pridelených úloh zobrazí. Výberom konkrétnej úlohy si otvorí formulár, ktorý umožňuje prístup ku všetkým potrebným informáciám pre spracovanie úlohy. Formuláre poskytujú príjemné a intuitívne používateľské rozhranie.
 • Systémová integrácia - Workflow je prepojený so spisovou službou, čo umožňuje prístup k dokumentom z každej úlohy. Cez integračnú platformu je prepojený s inými subsystémami, čo umožňuje vyžiadať si údaje z iných subssystémov, alebo meniť údaje v týchto subsystémoch.
 • Upozorňovanie na termíny - Workflow systém sleduje dodržiavanie nastavených časových limitov. Pri ich prekročení upozorňuje na nedodržanie termínov.
 • Monitoring – Počas schvaľovacieho procesu sa uchovávajú údaje o priebehu procesu. Tieto údaje je možné zobraziť v každej úlohe, t.j. získať informáciu, kto, kedy a akým spôsobom sa zúčastnil procesu. Informáciu o priebehu procesu je možné získať aj po jeho ukončení.

 

Späť »


Technologické riešenie

 • Workflow systém je založený na produkte Staffware Process Suite, ktorý patrí k najlepším na trhu
 • ako používateľské rozhranie intranet aplikácie bol použitý Univerzálny WEB workflow klient. Táto aplikácia je prevádzkovaná na Websphere aplikačnom serveri cez servletovské rozhranie. Univerzálny WEB workflow klient je možné použiť aj pre iný workflow engine spĺňajúci základnú definíciu podľa WFMC (Workflow Management Coalition). Prevádzkovanie WEB workflow klienta vyžaduje základný Internetový prehliadač MSIE v6.0 a vyššie.
 • Integrácia medzi inými aplikácia a modulmi je realizovaná na úrovni klienta, na úrovni aplikačného servera a cez integračnú platformu

Späť »


Očakávané prínosy

 • Sprehľadnenie procesov a určenie presných pravidiel riadenia proces
 • Záruka včasnej informovanosti o problémových stavoch spracovani
 • Obmedzenie práce s dokumentami v papierovej forme
 • Možnosť trvalého zlepšovania procesu využitím monitorovania, vyhodnocovania jednotlivých krokov a postupným odstraňovaním “úzkych miest“, kde spracovanie trvá najdlhšie Otvára cestu k procesnému riadeniu

Späť »

 
Meno: 

Heslo: 

»