Realizované riešenia

PMOD2 - Procesný model daňovej správy

Projekt PMOD2 – procesný model daňovej správy SR nadväzuje na projekt PMOD1 - procesný model správy daní. Cieľom projektu bolo vypracovať procesný model daňovej správy, ktorý bude pokrývať daňové a nedaňové procesy, vrátane ich popisov a rolí.

V rámci projektu boli popisané následovné procesné oblasti:

 • Administratívne procesy
 • Ekonomické procesy
 • Riadiace procesy
 • Štátny dozor

Zároveň sme zabezpečili:

 • Zosúladenie hlavných daňových procesov (realizovaných v projekte iDIS s platnou daňovou legislatívou)
 • Simuláciu vybraných procesov
 • Vypracovanie metodiky spracovania procesného modelu.
 • Školenia na metodiku a údržbu procesného modelu

Prínosy procesného modelu pre daňovú správu:

 • Komplexne, jednotne a prehľadne popísať všetky procesy organizácie a väzby medzi nimi a zabezpečiť zjednotenie postupov.
 • Vytvoriť predpoklady pre efektívne zvládnutie zmien, pre minimalizáciu rizík neúspechu a neefektívneho využitia zdrojov.
 • Identifikovať miesta s najvyšším potenciálom pre zlepšenie a komplexné zhodnotenie možných návrhov na zmenu a tým zvyšovanie výkonnosti procesov organizácie.
 • Odhaliť redundancie, slabé miesta alebo neefektívne činnosti organizácie.
 • Zjednotiť postupy na všetkých úrovniach riadenia v daňovej správe.

Prínosy procesného modelu pre vlastníkov procesu:

 • Navrhnúť zmeny, zlepšenia a zefektívnenia procesov v súvislosti s platnou legislatívou a vydanou metodikov, resp.  v súvislosti s optimalizáciou procesov.
 • Zvládnuť problematiku pri zmene vlastníka procesu (nastupujúci vlastník pokračuje tam, v akom stave bol zanechaný zdokumentovaný proces predchádzajúcim vlastníkom procesu).
 • Zabezpečovať výklad platných procesov.

Prínosy procesného modelu pre zamestnancov:

 • Používať procesný model ako referenčnú dokumentáciu procesov daňovej správy pre zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia v daňovej správe.
 • Jednoduchšie a rýchlejšie vyškolenie zamestnancov a zabezpečenie jednotnosti pri vykonávaní postupov.

 

 
Meno: 

Heslo: 

»