Realizované riešenia

Procesný model správy daní a colnej správy

 

PROBLÉM

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) si stanovilo ako jednu zo svojich priorít pokračovanie reformy daňovej správy so zapojením colnej správy a s víziou zjednotenia procesov výberu daní, ciel a poistných odvodov do jednej štátnej inštitúcie.

Zmeny, ktoré reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov prináša, je možné zhrnúť do dvoch oblastí.

Prvou oblasťou je zlúčenie daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom vytvorenia novej inštitúcie - Finančnej správy SR. Finančná správa SR musí byť navrhnutá tak, aby priniesla zníženie záťaže pre fyzické aj právnické osoby a zároveň zvýšenie efektivity a účinnosti výberu štátnych príjmov, čím sa dosiahne celková úspora nákladov.

Druhú oblasť zmeny predstavuje optimalizácia dotknutých procesov. V súvislosti s optimalizáciou procesov je potrebné navrhnúť zmeny, ktoré sú kľúčové z hľadiska reformy daňovej a colnej správy.

Na to, aby MF SR mohlo pokračovať v reforme a zároveň postupovať v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy bolo nevyhnutné popísať všetky procesy vykonávané v daňovej a colnej správe a následne vytvoriť procesný model Finančnej správy SR.

 

RIEŠENIE

Na dosiahnutie cieľa boli zabezpečené nasledovné kroky :

  • Vybratie vhodného nástroja na modelovanie podnikových procesov a vytvorenie podrobnej metodiky vypracovania procesného modelu.
  • Vypracovanie procesného modelu správy daní a procesného modelu colnej správy.
  • Vypublikovanie procesného modelu na intranet za účelom pripomienkovania procesného modelu.
  • Simulovanie vybraných kľúčových procesov a ich optimalizácia na základe výsledkov simulácií (nájdené úzke hrdlá procesov).
  • Vypracovanie optimalizovaného procesného modelu zjednoteného výberu daní a ciel.

Procesný model bol spracovaný v nástroji IBM WebSphere Business Modeler. V tomto nástroji boli vybrané procesy simulované a podľa výsledkov procesov boli navrhnuté zmeny procesov . Zo zmien procesov vyplývali taktiež návrhy na zmeny legislatívy.

Spojenie procesného modelu správy daní a správy ciel bolo vypracované na základe koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov a na základe nami vytvorenej metodiky spojenia procesných modelov.

Výsledok bol zverejnený na prezeranie a pripomienkovanie na intranet v prostredí IBM WebSphere Business Modeler Publishing server. Týmto bol zabezpečený prístup k modelu pre všetkých zúčastnených zamestnancov daňovej správy, colnej správy a MF SR. 

VÝSLEDOK A PRÍNOSY

MF SR úspešne splnilo úlohy spojené s prípravou na realizáciu zlúčenia organizácií a má podklady na základe ktorých je schopné pripraviť projekty zlúčenia a riadiť ich realizáciu.

Taktiež má v ruke dostatočné podklady potrebné pre realizáciu ďalšej časti pripravovanej reformy a tou je podpora elektronizácie platenia daní, ciel a odvodov. Keďže procesný model obsahuje aj návrh automatizovaných úkonov, je ho možné použiť ako podklad pre návrh informačného systému.

Optimalizovaný procesný model zjednoteného výberu daní a ciel je popisom všetkých procesov, ktoré budú vykonávané v novovzniknutej inštitúcii pre zjednotený výber daní a ciel. Tým, že boli procesy optimalizované sa dá pri používaní procesov takéhoto procesného modelu v reálnej práci očakávať zúženie administratívy a zefektívnenie riadenia zjednotenej finančnej správy.

Pre samotné organizácie daňovej a colnej správy slúži procesný model už teraz k lepšej orientácii v spleti postupov a metodík výkonu vlastnej správy, k zaškoleniu nových zamestnancov a ako nástroj pre určenie požiadaviek na rozvoj informačných systémov.

 

 
Meno: 

Heslo: 

»