Realizované riešenia

CALLAX Provisioning - Vybavenie objednávky

 

PROBLÉM

Callax je virtuálny telekomunikačný operátor na nemeckom trhu. Jeho zákazníci majú možnosť vybrať si z mnohých balíkov služieb, ktoré najviac vyhovujú ich potrebám. Keďže boj o zákazníka je v oblasti telekomunikačných služieb veľmi tvrdý, je nevyhnutné neustále vylepšovať existujúce služby a vytvárať stále nové a nové balíky služieb. Schopnosť rýchlo uviesť nový produkt na trh a poskytovať ho modernými spôsobmi je v tomto prípade kľúčovým momentom úspechu.

Callax využíva na realizáciu vlastných služieb komplexné IT/IS riešenie pre telekomunikačných operátorov. Informačné prostredie telekomunikačnej spoločnosti je silne heterogénne – obsahuje množstvo informačných systémov (IS) na rôznych platformách. V prostredí, kde informačné systémy nedokážu medzi sebou komunikovať, hrozí vznik viacerých problémov ako:

 • Nedodržanie predpísaných postupov.
 • Porušenie konzistencie dát.
 • Strata dát pri nedostupnosti niektorého zo systémov.
 • Nedodržanie požadovaných termínov pre dodanie služby ai.

Keď dôjde k niektorému zo spomínaných problémov, vedie to k nespokojnosti zákazníka.

Preto sa Callax rozhodol podporiť vybavovanie objednávok modulom Provisioning, ktorý na základe integračného riešenia umožní rýchle a kvalitné vybavenie objednávky, t.j. zabezpečí, aby sa po objednaní služby zákazníkom potrebné informácie propagovali do všetkých systémov, v ktorých sú informácie o objednávke potrebné.

 

RIEŠENIE

Provisioning automatizuje proces aktivácie balíku služieb vo všetkých systémoch potrebných pre vybavenie objednávky.

 • Zabezpečuje: Vysokú priepustnosť – vysoký počet realizovaných služieb za jednotku času.
 • Vysokú dostupnosť systému voči zákazníkovi.
 • Zaručené doručenie informácií do cieľových systémov.
 • Ošetrenie chýb alebo výpadku na volaných systémoch.
 • Výsledný proces vybavenia objednávky sa musí dať dynamicky zmeniť podľa konfigurácie objednávky alebo zákazníka.

Každý balík služieb je realizovaný podľa exekučného plánu. Exekučný plán tak predstavuje celkový proces vybavenia objednávky. Takéto procesy umožňuje vytvárať a spravovať produkt TIBCO Process Conductor.

Príkladom exekučného plánu pre základný balík služieb je:

 1. Alokovanie novej SIM karty.
 2. Aktivovanie SIM karty v systéme HLR - sieťová komunikačná vrstva.
 3. Delegovanie objednávky na externého partnera pre logistiku, pre samotné odoslanie SIM karty a telefónu.
 4. Vytvorenie hlasovej schránky v systéme VMAIL.
 5. Aktivácia ostatných služieb, ako napr. dátové služby, roaming, a pod.
 6. Zapísanie všetkých nastavení do CRM a CM (customer management).
 7. Zapísanie všetkých nastavení do systémov billing a balance management pre evidenciu platieb.

Pri volaní niektorej z automatizovaných služieb dochádza ku nastaveniu oslovených IS a propagácii potrebných informácií do týchto IS. Môže ísť o volanie jednoduchých služieb, alebo je nutné zabezpečiť postupnosť viacerých krokov. Príkladom môže byť služba alokovanie novej SIM karty, ktorá definuje postupnosť krokov ako: priprav SIM kartu, zarezervuj telefónne číslo, spoj SIM kartu s telefónnym číslom. Na zabezpečenie postupnosti krokov sa využíva produkt TIBCO iProcess Server.

Automatizované služby všetkých IS, ktoré boli integrované v riešení vybavenia objednávky, sú volané prostredníctvom spoločného rozhrania so zdieľaným komunikačným protokolom. Táto časť integračného riešenia tvorí komunikačný uzol medzi jednotlivými IS s vysokou priepustnosťou a je implementovaná ESB produktom TIBCO Business Works.

 

VÝSLEDOK A PRÍNOSY

Modul určený na vybavovanie objednávok si vyžiadal integrovanie dvanástich informačných subsystémov zákazníka. Integračné riešenie modulu Provisioning splnilo základné požiadavky na:

 • Vysokú priepustnosť využitím ESB
 • Zaručené doručenie a ošetrenie dočasných výpadkov IS
 • Schopnosť flexibilne meniť a vytvárať nové marketingové portfólio služieb bez väčších zásahov do ostatných systémov

Takto riešená podpora vybavenia objednávky prináša rýchle a kvalitné služby priamo k zákazníkom. Významne sa tiež skrátil cyklus uvedenia nového produktu na trh - od nápadu po spustenie kampane. Callax tak získal schopnosť správať sa na trhu veľmi agilne a promptne reagovať na zmeny potrieb svojich existujúcich aj potenciálnych zákazníkov. Integračné riešenie takto prinieslo veľmi pevné základy pre budovanie konkurenčných výhod, ktoré sú tak nevyhnutné na bojovom poli telekomunikačného trhu. 
Meno: 

Heslo: 

»