Realizované riešenia

Jednotné kontaktné miesto (JKM) - návrh procesov a implementácie

 

PROBLÉM

Koncom roka 2006 bol spoločnosťou pFlow na objednávku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) spracovaný návrh „Model riadenia vzťahu občan/podnikateľ s orgánmi štátnej správy a dotknutými inštitúciami prostredníctvom Jednotných kontaktných miest“, ktorý nadväzuje na vládou schválený materiál „Návrh koncepcie vytvorenia siete jednotných kontaktných miest na Slovensku“ a na európsku smernicu 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

Na JKM sú sústreďované všetky administratívne postupy spojené s podnikaním, pričom činnosť JKM nemení a neobmedzuje kompetencie iných príslušných orgánov. Myšlienka zriadiť JKM vychádza zo snahy zjednodušiť a urýchliť administratívne postupy, ktoré podnikateľ musí absolvovať pri vybavovaní náležitostí počas zahájenia podnikania a počas priebehu podnikania.

Zjednodušenie pre podnikateľa spočíva v tom, že sa mu ponúka možnosť vybaviť všetko potrebné na jednom mieste - JKM. JKM prevezme od podnikateľa všetky potrebné údaje na vybavenie potrebných náležitostí a vybaví s úradmi a inštitúciami všetko potrebné v jeho mene. Výsledkom  sú dokumenty oprávňujúce podnikateľa podnikať, ktoré obdrží napr. poštou, alebo osobne preberie na príslušnom úrade na základe výzvy tohto úradu.

 

RIEŠENIE

Podstatné kroky, ktoré viedli k vytvoreniu požadovaného produktu boli nasledovné:

  • Špecifikovanie cieľov projektu a dodefinovanie požiadaviek zákazníka na výsledok.
  • Zapracovanie koncepčných a legislatívnych podkladov ako aj popisov riešení aplikovaných v zahraničí.
  • Analyzovanie súčasného stavu a identifikovanie východísk.
  • Vytvorenie návrhu modelu procesov „Zahájenie podnikania“ a „Priebeh podnikania“ v dvoch variantoch - minimálny rozsah implementácie a optimálny rozsah implementácie.
  • Vytvorenie návrhu architektúry riešenia a technologický návrh.
  • Rozdelenie implementácie procesov JKM do nadväzujúcich ucelených etáp.

Model bol spracovaný v prostredí nástroja QPR, ktorý používa zákazník. Výstupy boli tvorené v natívnom formáte modelovacieho nástroja, ako aj vo formáte HTML, aby bol model JKM čitateľný aj pre tých, ktorí nedisponujú nástrojom QPR.

Návrhy procesov prešli u zákazníka interným pripomienkovaním. Na základe predložených pripomienok boli procesy upravené tak, aby sedeli s plánovanou legislatívou a predstavami zákazníka o procesnom organizovaní práce. Prvá fáza JKM bola spustená v októbri 2007 a zabezpečila, že pri zakladaní živnosti už nemusí osoba zakladajúca živnosť vybavovať povinné náležitosti na prokuratúre, daňovom úrade a v zdravotnej posťovni. Postupne budú pribúdať ďalšie inštitúcie a udalosti, ktoré JKM pomôže podnikateľovi osobne i elektronicky vybaviť rýchlo a na jednom mieste.

 

VÝSLEDOK A PRÍNOSY

Výsledkom BPM konzultácie je sprievodca budovaním JKM. Zákazník dostal štúdiu, ktorá sumarizuje výsledky vykonanej analýzy, obsahuje návrh procesného modelu popisujúceho procesy "Zahájenie podnikania" a "Priebeh podnikania" na strane JKM a dotknutých inštitúcií, a predkladá návrh implementácie procesného modelu.

MV SR získalo orientačnú mapu, ktorú využije pre navigáciu v zložitom priestore komplikovaných vzťahov štátnych a súkromných inštitúcií vždy jedným smerom - priamo k vytvoreniu funkčnej siete JKM.

Vďaka predloženej štúdii je zákazník schopný povedať, ktoré kroky treba vykonať skôr, ktoré neskôr a sformulovať požiadavky na projekty, ktorými majú byť dané kroky realizované.

Nakoľko základom je procesný model, zákazník je schopný veľmi rýchlo zohľadniť zmeny, ktoré významne ovplyvňujú podmienky implementácie, resp. menia východiská, z ktorých sa pri návrhu implementácie počítalo. V podobe procesného modelu má tiež k dispozícii komunikačný prostriedok, prostredníctvom ktorého sa dajú oveľa efektívnejšie obhajovať alebo rozporovať plánované kroky, prípadne aj názorne dokladovať možné dopady pripravovaných plánov.

 
Meno: 

Heslo: 

»