Realizované riešenia

PMOD - Procesný model správy daní

iDIS PMOD – procesný model správy daní bol vypracovaný v rámci projektu iDIS (inovácia daňového systému). Procesný model bol vytvorený v modelovacom nástroji IBM WebSphere Business Modeler. Obsahuje hlavné procesy správy daní, ktoré tvoria nasledovné procesné oblasti:

 • Registrácia a evidencia
 • Výber daní
 • Vyrubovacie konanie
 • Evidencia štátnych príjmov
 • Daňová kontrola
 • Daňová exekúcia
 • Opravné prostriedky
 • a spoločné procesy využívané v správe daní.

Pri vypracovaní procesného modelu sa sledovali ciele, pre ktoré môže byť model využívaný:

 1. definovanie požiadaviek na IS
 2. podklad pre implementáciu
 3. vytvorenie predpokladov pre automatizáciu procesov, dokumentáciu k procesom, ďalšie rozpracovanie modelu (detailizácia procesov, pridávanie ďalších procesných oblastí), simulovanie plánovaných zmien a optimalizáciu.

Procesný model pozostáva z procesných diagramov jednotlivých procesov. Každý proces aj procesný krok má popísané atribúty, ako napr. popis kroku, vstupy, výstupy, organizačný útvar, dĺžka trvania kroku, náklady na vykonávanie procesu…

K procesom je možné pripojiť dokumentáciu súvisiacu s vykonávaním procesu (používateľská príručka, zákon, interné smernice).

 

Súčasťou modelu je aj organizačná štruktúra s hierarchicky usporiadanými útvarmi.

 

Procesný model je možné sprístupniť všetkým pracovníkom pomocou Publishing servera. Publishing server umožňuje prezeranie procesov a ich pripomienkovanie.

 
Meno: 

Heslo: 

»